bycj.net
当前位置:首页 >> C语言分别输出1的阶乘到 10的阶乘,并累加阶乘之和... >>

C语言分别输出1的阶乘到 10的阶乘,并累加阶乘之和...

其他步骤我就不讲了,你也会 我只跟你说一下关键步骤 int i,j,m=0,s=1;for(i=1;i<=10;i++) { for(j=1;j<=i;j++) s=sj;continue;m+=s; printf(“%d\n",s); } printf("%d\n",m);

用C语言实现如下:#include<stdio.h> int main() { int i; int n=10; double mul=1; double sum=0; while(n>0) { for(i=1;i<=n;i++) { mul = mul*i; } sum = sum + mul; mul = 1; n--; } printf("结果为:%lf",sum); return 0; } C语言是一门通用计算机编程语言

printf("1!+2!+3!+4!+5!+6!+7!+8!+9!+10!=%ld",sum); //要用%ld因为你的数已经超出了int的取值范围

#includeint main(){int i;int n=10;double mul=1;double sum=0;while(n>0){ for(i=1;i 评论0 0 0

#include <stdio.h> int fun(int n); int main() { int a=10; printf("%d",fun(a)); return 0; } int fun(int n) { if(n>2) return n*fun(n-1); else return n; }

你这道题输出先看看是什么,你输出就不是求阶乘的.#include<stdio.h>main(){ int a=0,b=1,c,d; while(b<=10) { c=b; for(d=1; c>0; c--) d=c*d; a=a+d; //根本不知道你这个a有什么用,建议直接删去. b++; printf("%d\n",d); } getch();}当然这

程序输出结果是对的,但是,getch();这句给改一下,getchar(); 就对了啊,但是我不知道你加这个是说明意思,完全没有必要的啊..可用不要这句就是的啊程序就是对的了.输出结果也是对的为了验证,你可以把10改为4,一个小的数据,然后运算验证一下就可以了

#include "stdio.h" int main() { int s,i,a[10];//数组a有10个元素 s=1; for(i=0;i a[i]=i+1; for(i=0;i s=s*a[i]; printf("%d\n",s); return 0; }

#include long long function(int n) { if (n==1) return 1; return n*function(n-1); } int main() { long long sum=1; int n; scanf("%d",&n); for (int i=2;i printf("%lld\n",sum); }

main() { int i,m,s; s=0; m=1; for(i=1;i<=10;i++) { m=m*i; s=s+m; } printf("%d",s); }

gyzld.cn | jingxinwu.net | xyjl.net | yydg.net | | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bycj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com