bycj.net
当前位置:首页 >> C语言设计程序:从键盘输入三角形的三边长为A,B,C,... >>

C语言设计程序:从键盘输入三角形的三边长为A,B,C,...

1/2==0由于变量abc都是float型,故使用s=(a+b+c)/2没有上述问题,或者你干脆写成s = 1.0/2 * (a + b + c)也可以

main() { float a,b,c,area,s; scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c); s=0.5*(a+b+c); area=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)); printf("%f",area); }

#include<stdio.h> int main() { float a,b,c; scanf("%f%f%f",&a,&b,&c); if(a>0 && b>0 && c>0 && a+b>c && a+c>b && b+c>a) { if(a==b && b==c) { printf("等边三角形"); } else if(a==b || a==c || b==c) { printf("等腰三角形"); }

//给出三角形的三个边长a,b,c求三角形的面积//用海伦公式来计算三角形的面积p=(a+b+c)/2,S=根号下{p(p-a)(p-b)(p-c)}#include<stdio.h>#include<math.h> int main(void) { float a,b,c,p,s,t; while(scanf("%f %f %f",&a,&b,&c)!=EOF) { p=(a+b+c)/2; t=p*(p-a)*(p-b)*(p-c); s=sqrt(t); printf("%f\n",s); } return 0; }

#include <stdio.h>#include "math.h" int main(void) { printf("请输入三角形的三条边:\n"); float a,b,c,s,sum = 0; scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c); if (a+b>c&&b+c>a&&a+c>b) { s = (a+b+c)/2; sum = sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)); printf("三角形面积是%.2f\n",sum); } else printf("不构成三角形\n"); return 0 ; }

//满意请采纳#include int main(){ /*定义三条边并初始化*/ double a=0; double b=0; double c=0;/*假设c为最长边*/ dou

#include "iostream.h"#include "math.h"void main(){ double a,b,c; cout<<"输入三角形两直角边长:"; cin>>a>>b; c=sqrt(a*a+b*b); cout<<"直角边长为:"<<c<<endl;} 这个你看看

(1)a+b>c && a+c>b && b+c>a && a>0 && b>0 && c>0 (2) sqrt(t *(t-a) * (t-b) *(t-c))(1) scanf("%d%d", &n1,n2);(2) int t

#include "stdio.h"#include "math.h" void main(){ float a,b,c,s,area; printf("enter a,b,c:"); scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c); s=(a+b+c)/2; area=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)) printf("%f",area); }

程序代码如下:#include <stdio.h>#include <math.h> int main() { printf("输入三个边长:\n"); float a,b,c; float s,area; scanf("%f%f%f",&a,&b,&c); s = (a+b+c)/2; area = sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)); if(a+b>c && b+c>a && a+c>b) printf("面积是%.2

dfkt.net | nnpc.net | sytn.net | ymjm.net | pznk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bycj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com