bycj.net
当前位置:首页 >> C语言输出任意的三角形的三条边ABC,如果输出的三条... >>

C语言输出任意的三角形的三条边ABC,如果输出的三条...

main(){ int a,b,c; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a+b>c&&a+c>b&&b+c>a) printf("%d,%d,%d",a,b,c); else printf("不能构成三角形");}

#include<stdio.h> void main() { int a,b,c; printf("input a,b,c:"); scanf("a=%d,b=%d,c=%d",&a,&b,&c); if(a+b>c&&a+c>b&&b+c>a) printf("YES"); else printf("NO"); } 这儿要改: scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c); 能行了吗?

#include#include int main() { double a,b,c,p,s; printf("请输入a,b,c三个数:"); scanf("%lf%lf%lf",&a,&b,&c); p=(1/2)*(a+b+c); s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); printf("三角形的面积为:%.3f\n",s); return 0; } 拓展资料 C语言是一门通用计算

一、算法分析:1、 输入三条边,a,b,c;2、 判断是否可以构成三角形. 可以利用三角形两边之和必然大于第三边的定理进行判断;3、 对于可以构成三角形的,三边相加求周长,并利用海伦公式求面积;海伦公式为 式中a,b,c分别为三角形三边

#include int a, b, c; int p, sum, square; //能构成三角形的条件 if ( ((a +b) > c && (a - b) b && (a - c) a && (b - c)

#include int main() { float a,b,c; printf("请输入边长:\n"); scanf("%f %f %f",&a,&b,&c); printf("a=%f b=%f c=%f\n",a,b,c); if(a+b>=c && a+c>=b && b+c>=a ) { if (a==b && a==c && b==c) //必须先用&& ,否则等腰会把等边包括在内啦

#include<stdio.h>#include<math.h> main() { float a,b,c,s,area; printf("请输入a,b,c,的值:\n"); scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c); s=(a+b+c)/2; area=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)); if(a+b>c&&a+c>b&&b+c>a) {if(abs(a-b)<c&&abs(a-c)<b&&abs(b-c)<a)

#include <stdio.h>#include "math.h" int main(void) { printf("请输入三角形的三条边:\n"); float a,b,c,s,sum = 0; scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c); if (a+b>c&&b+c>a&&a+c>b) { s = (a+b+c)/2; sum = sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)); printf("三角形面积是%.2f\n",sum); } else printf("不构成三角形\n"); return 0 ; }

..s*(s-a)(s-b)(s-c)各个括号之间的*号怎么不写.

相关文档
eonnetwork.net | jmfs.net | jingxinwu.net | ddgw.net | zxpr.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bycj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com