bycj.net
当前位置:首页 >> C语言题目:从键盘输入n,打印n行倒等腰三角形,如... >>

C语言题目:从键盘输入n,打印n行倒等腰三角形,如...

#include <stdio.h> int main() { int i,j,n; puts("输入倒等腰三角形的腰的长度:"); scanf("%d",&n); for(i=n;i>=0;i--) { for(j=0;j<n-i;j++) putchar(' '); for(j=0;j<2*i-1;j++) putchar('*'); putchar('\n'); } return 0; } 哪里不懂可追问:

#include int main(){ int i,j,n; puts("输入倒等腰三角形的腰的长度:"); scanf("%d",&n); for(i=n;i>=0;i--) { for(j=0;j 评论0 0 0

#include<stdio.h> void main() { int i, j ,n; printf("请输入n的值: \n"); scanf_s("%d",&n); for(i = 1; i <= n; i++) { for(j = 1; j <= n-i+1; j++) { printf(" "); } for(; j <= n+i; j++) { printf("*"); } printf("\n"); } }

图片#include <stdio.h>#include <stdlib.h>int main(){ int n; int i,j,k; printf("n="); scanf("%d",&n); for(i=n;i>=1;i--) { for(k=n;k>i;k--) printf(" "); for(j=1;j<=i*2-1;j++) { printf("*"); } printf("\n"); } system("pause"); return 0;}

一个大的for循环下嵌套一个输出空格的for循环和一个输出星花的for循环

main() { int a,b; scanf("%d%d",&a,&b); if (a5000) { printf("dui"); } else { printf("cuo"); } getch(); }

//这个底边是2n-1的 底边2n的话没法对齐..#include int main() { int n, i, j, k, l; scanf("%d", &n); k=n; l=n; for(i=0; i { for(j=1; j { if(j==n-i||j==n+i) printf("*"); else printf(" "); //else printf(" "); }printf("\n"); } for(j=1; j printf("\n"); }

int i, j,n,k; //提示用户输入数字 printf("请输入一个整数"); scanf("%d",&n); //控制外部的行数 for(i=1;i =i;a--){ printf(" ")

#include<stdio.h>#include<math.h> int main() { int n,i,j; scanf("%d",&n); for(i=0; i<n; i++) { for(j=i+1-n; j<2*i+1; j++) printf((j>=0&&j<=2*i)?"%d":" ",i+1-abs(i-j)); printf("\n"); } return 0; }

#include <stdio.h>void main(){ int n; scanf("%d", &n); // 输入n for(int i = 0; i < n; ++i) { for(int j = n-1; j > i; --j) // 打印行前的空格 printf(" "); for(int j = 0; j < 2*i+1; ++j) // 输出图像 printf("*"); printf("\n"); // 换行 }}

yydg.net | artgba.com | zmqs.net | qmbl.net | 369-e.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bycj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com