bycj.net
当前位置:首页 >> C语言问题求助:编写一个程序,输入x和n后计算公式... >>

C语言问题求助:编写一个程序,输入x和n后计算公式...

scanf("%f %d",&x,&n);多了空格改为:scanf("%f%d",&x,&n);

#include int main() { int x,y; printf("please input a number:\n"); scanf("%d\n",&x); if(x{ y=x; printf("y=%d\n",y); } else if(x>1&&x { y=2*x-1; printf("y=%d\n",y); } else { y=3*x-11; printf("y=%d\n",y); } return 0; }

只要将前面那个程序的fun函数中,i改成从1开始循环就行了. #include <stdio.h> int power(int x,int n) //power函数 { int p=1,i; for(i=1;i<=n;i++) p*=x; return p; } int fun(int x,int n) { int s=0,i; for (i=1;i<=n;i++) s+=power(-1,i-1)*power(x,i); //实现

#include <stdio.h> int main() { double s, x, t; int n; int i; scanf("%d%lf", &n, &x); s=t=1.0; for (i=1; i<=n; i++) { t = t * x / i; s += t; } printf("%f\n", s); return 0; }

#include "stdio.h"#include "math.h" int jiecheng(int i) { int k = 1; while(i>=1) { k*=i; i--; } return k; } void main() { printf("请输入一个x和n\n"); double x,sum=0,elem=0; int sign = 1; scanf("%lf,%d",&x,&n); int i = 1; for (i=0;i { int k = jiecheng(i)

nain(){int n,i;float sum=1,x,y;scanf("%f%d",&x,&n);y=1;for(i=1;i<=n;i++){y*=x;sum+=y;}printf("result=%f\bain");}有什么du问zhi题请dao留内言.容

#include <stdio.h> void main(){ int i,n;double x,k=1,s=1; scanf("%lf%d",&x,&n); for(i=1;k>=1e-6;i++) {k*=x/i;s+=k;} printf("S=%f",s); }运行示例:

错误不多,都是一些常犯的小错误,将来都能避免,首先是在函数fact里有一行p=2n-2;这个最明显,应该是p=2*n-2;其次,在函数power里最开始的double pow;没有初始化变量,会在下面的相乘时出错,此外就没有什么大问题了,主要就是

#include<stdio.h>#include<string.h> float insertX(void) { float x; printf("%s\n", "请输入底数 x:"); scanf("%f", &x); return x; } int insertN(void) { int n; printf("%s\n", "请输入指数 n:"); scanf("%d", &n); return n; } float mypow(float x, int n

#include <stdio.h> int main(void) { float x,y; scanf("%f", &x); if(x>100) y = x+10; else if(x<-10) y=-x+10; else y=0; printf("x = %f, y = %f\n", x, y); return 0; }

eonnetwork.net | bdld.net | qhgj.net | 369-e.net | mdsk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bycj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com