bycj.net
当前位置:首页 >> C语言2个值的最大值 >>

C语言2个值的最大值

#include "stdio.h" main() { int n,a,b; scanf("%d",&n); while(n>0) { scanf("%d %d",&a,&b); if(a>b) printf("%d",a); else if(a<b) printf("%d",b); else printf("These numbers are equal."); n--; } }

改好了,代码: #include <stdio.h> void main() { int a,b,c,d,e,max; printf("请输入5位整数,用空格隔开.\n本程序将显示其中的最大值.\n"); scanf("%d %d %d %d %d",&a,&b,&c,&d,&e); max=a; if(b>max) max=b; if(c>max) max=c; if(d>max)

scanf("%d,%d\n",&a,&b);//错了把\n去掉

#include int main() { int a,b,c,max,temp; scanf("a=%d,b=%d,c=%d",&a,&b,&c); temp=(a>b)?a:b; max=(temp>c)?temp:c; printf("三个数值中最大值%d\n",max); return 0; }

假设有2个数 a和b. 那么我们在初始化一个c.if(a>=b){ 那么c=a;}else{ c=b;}那么c就是最大值.

#include<stdio.h> int main() { int a,b; scanf("%d%d",&a,&b); if(a>b) printf("%d%d",a,b); else printf("%d%d",b,a); }

#includevoid main(){ int a[] = {1,2,3,4,10,8,9}; int maxnum; maxnum = a[0]; for (int i = 0; i maxnum) { maxnum =a[i]; } } printf("最大值 = %d\n", maxnum);}

#include "stdio.h"#define n 5 void main() { int x,max,min,i; printf("输入数字:"); scanf("%d",&x); max=min=x; for(i=2;i<=n;i++) { printf("输入数字:"); scanf("%d",&x); if(max<x)max=x; if(min>x)min=x; } printf("最大:%d,最小:%d\n",max,min); }

假设有两个结果x和ymax = x > y ? x : y;max变量就是x和y的最大值

#include <stdio.h>#include<conio.h>main(){ clscr(); int a,b; printf("\n请输入要比较的两个数值:\n"); scanf("%d,%d",&a,&b); if(a>b) printf("最大值:%d",a); else printf("最大值:%d",b);}

bfym.net | prpk.net | bnds.net | qhnw.net | beabigtree.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bycj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com